عشق میانجی شده است...

نامـت آهسـته به لـب باز نشست

جان به شوق آمد و دل آذین بست

ننگر این فاصلـــــه ها را که عـجیب

بین ما عشق میانجی شده است

 

پ ن:

       "بعد از مدتها با شعر تازه برگشتن چه لذتی دارد..."

/ 0 نظر / 22 بازدید